Carole Samaha – Mosh Ha Eish

New official music video by Lebanese singer Carole Samaha: Mosh Ha Eish.