NEW ALBUM: Haitham Nabil – Marhala Gededa

haitham-nabil-marhala-gededa-1024x618

New album by Egyptian singer Haitham Nabil: Marhala Gededa.