Omar Kamal & Somaya Elkhashab – Aw3dek

New video by Egyptian singer Omar Kamal and Somaya Elkhashab.